Duchovní rozměr

Vzdělávací program školky je propojen s obsahem duchovním a etickým, jehož cílem je utváření předpokladů pro zdravý psychický, duchovní a etický vývoj dítěte ve zdravého a plnohodnotného člověka a snaha pomoci dítěti na jeho cestě v duchovním růstu a zrání ve víře. Také motto programu „Buďte světlem světa a solí země“ má děti nejen provázet po celý rok, ale také motivovat k tomu, aby se staly dobrými lidmi a svědky Kristovy lásky pro druhé. Děti jsou nenásilnou formou vedeny ke vztahu k Bohu a upozorňovány na jeho stvořitelské dílo. Děti se učí komunikovat s Bohem, a to nejčastěji formou písniček nebo spontánních modliteb vlastními slovy. Děti se však nemodlí jen v tzv. ranním kruhu, ale snažíme se modlitbu a duchovní prvky zahrnout také do ostatních činností a částí dne, seznamují se s obsahem Bible, s křesťanskými svátky a symboly. Poznávají životy světců, kteří pro ně mohou být vzorem. Během roku se uskutečňuje několik mší svatých a také prohlídka betléma a křížové cesty v kostele sv. Marka v Litovli. Pravidelně se v MŠ uskutečňují také katecheze, které vede P. Miroslav Bambuch.

Snažíme se, aby si děti stále uvědomovaly, že vztah k Bohu pro ně může být nejen velkým bohatstvím a posilou, ale také způsobem, jak sám sebe zdokonalit a žít dobrý a poctivý život s láskou k Bohu, k sobě i k ostatním lidem.