Zápis do MŠ

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024 rozhodla ředitelka mateřské školy ve správním řízení.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, bude oznámeno podle § 183, odst. 2 Školského zákona zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách školy a to po dobu 15 dnů od 23. 5. 2023.

Tím se považují rozhodnutí za oznámená.

O přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyhotoveno písemné rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno osobně v kanceláři ředitelky školy dne 26. 5. 2023 od 10:00 do 16:00 hodin.
Prosíme zákonné zástupce všech přijatých dětí, aby nám neprodleně sdělili, zda jejich dítě nastoupí k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno rodičům nepřijatých dětí do vlastních rukou dopisem s dodejkou.

V případě nejasností můžete kontaktovat ředitelku školy na telefonním čísle +420 734 435 239

Děkujeme všem za Váš zájem o naši Církevní mateřskou školu.

Zápis dětí pro školní rok 2023/2024 proběhne v úterý 9.5.2023 od 15.00 do 18.00 hodin.

Bližší informace a kritéria k přijetí budou včas zveřejněny na těchto stránkách a na dveřích mateřské školy.

Podmínky předškolního vzdělávání

Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.).

Tato povinnost se nevztahuje na děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Kritéria pro přijímání dětí:

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.
  2. Děti podle věku – od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy.
  3. Děti, jejichž rodiče upřednostňují křesťanskou výchovu.
  4. Individuální situace dítěte (Dítě bude docházet celodenně. Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte. Opakovaná žádost o přijetí dítěte do mateřské školy.)

Doplňující kritéria jsou stanoveny dle zaměření CMŠ Svatojánek v Litovli. V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitelka školy a bude děti přijímat dle věku dětí nebo individuální situace. Ředitelka má rovněž právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele.

Nejedná se o škálové hodnocení, bodové ohodnocení je součástí tabulkového zpracování. Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Doklady potřebné k zápisu dítěte:

  • rodný list dítěte
  • potvrzení od lékaře, že je dítě řádně očkované nebo má trvalou kontraindikaci
  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • dobrovolně lze doložit i prostou kopii křestního listu nebo čestné prohlášení, že je dítě z praktikující křesťanské rodiny

Děti, které mají být přijaty, umí samostatně používat toaletu, umí se samy najíst, jsou částečně samostatné při oblékání.

Je nezbytné, abyste k zápisu přišli i s Vašim dítětem.

Dokumenty ke stažení: