Zápis do MŠ

Zápis do Církevní mateřské školy Svatojánek v Litovli pro šk.r. 2020/2021 AKTUALIZOVÁNO

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva a v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření (č. j. MSMT-15657/2020-1) k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Ředitelka Církevní mateřské školy Svatojánek v Litovli, školská právnická osoba, v souladu se zákonem č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 34 odst.1) a odst. 2) stanoví pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 místo, termín a dobu zápisu takto:

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání v CMŠ Svatojánek v Litovli pro školní rok 2020/2021 je stanoven na:

11.5. 2020 v čase od 8, 30 do 15, 30 hodin

Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude od 3. 5. 2020.

Způsoby, kterými lze podat žádost:

  • do datové schránky školy: ID schránky mesqjp8
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: reditelka@skolkasvatojanek.cz
  • poštou: Církevní mateřská škola Svatojánek v Litovli, Vítězná 1129/2a, 784 01 Litovel
  • osobně: pouze důvodné výjimky (nutná telefonická domluva předem)

 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Zákonný zástupce dítěte, na které se nevztahuje povinnost předškolního vzdělávání, doloží k žádosti:

a) čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované (Čestné prohlášení o očkování viz níže) a kopii očkovacího průkazu dítěte
b) potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – pokud je zákonný zástupce již získal
c) v případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

K žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přiložte

  • kopii rodného listu dítěte
  • čestné prohlášení o řádném očkování
  • kopii očkovacího průkazu
  • Pro splnění kritéria ,,dítě je z praktikující křesťanské rodiny“ doložit čestné prohlášení (V případě, že nejste věřící, tak toto není potřeba vyplňovat. Avšak do naší školky přijímáme všechny – není podmínkou, že musíte být věřící. Chceme tímto pouze dát na zřetel, že v tomto duchu budeme děti vzdělávat.)

Přijetí Vaší zaslané žádosti ředitelka CMŠ potvrdí e-mailem, v němž uvede také registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno na seznamu dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání na veřejně přístupném místě: na internetových stránkách školy, a také na dveřích budovy školy.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci zasláno písemně na uvedenou adresu pro doručování písemností, datovou schránkou nebo do vlastních rukou žadatele nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Zákonný zástupce má právo k vyjádření k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutím a to dne 14. 5. 2020

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží tato osoba své oprávnění dítě zastupovat.

V případě dotazů kontaktujte ředitelku CMŠ na tel.: (+420) 734 435 239

 

Mgr. Hana Češková, ředitelka CMŠ

ředitelka školy

Rozhodnutí přijímacího řízení pro šk.r. 2020/2021 (Vyvěšeno 20.5.2020)

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Církevní mateřská škola Svatojánek v Litovli,  rozhodla takto:

📎 rozhodnuti_seznam_prijatych.pdf
📎 rozhodnuti_seznam_neprijatych.pdf