Zápis do MŠ

Zápis do Církevní mateřské školy Svatojánek v Litovli pro šk.r. 2021/2022

STANOVENÍ PODMÍNEK
pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Církevní mateřské školy Svatojánek v Litovli, školská právnická osoba, v souladu se zákonem č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 34 odst.1) a odst. 2) stanoví pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 místo, termín a dobu zápisu. V důsledku opatření, které byly přijaty a doporučení MŠMT, proběhne v tomto školním roce zápis do mateřské školy dálkově bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců a to v termínu od 2.5. 2021 do 10.5. 2021.

Zápis proběhne tak, že rodiče odevzdají ve výše uvedeném termínu požadované formuláře:

  • žádost o přijetí do MŠ
  • prostou kopii rodného listu
  • potvrzení od lékaře o řádném očkování a zdravotním stavu dítěte (lze nechat potvrdit přímo v žádosti)
  • dobrovolně lze doložit čestné prohlášení pro splnění kritéria ,,dítě je z praktikující křesťanské rodiny“

Způsoby, kterými lze podat žádost:

  • do datové schránky školy: ID schránky mesqjp8
  • e- mailem s uznávaným elektronickým podpisem: reditelka@skolkasvatojanek.cz
  • poštou: Církevní mateřská škola Svatojánek v Litovli, Vítězná 1129/2a, 784 01 Litovel
  • osobním podáním ve škole: nutná rezervace času individuální schůzky telefonicky nebo emailem (reditelka@skolkasvatojanek.cz)

Přijetí Vaší zaslané žádosti ředitelka CMŠ potvrdí e-mailem, v němž uvede také registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno na seznamu dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání na veřejně přístupném místě: na internetových stránkách školy, a také na dveřích budovy školy.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci zasláno písemně na uvedenou adresu pro doručování písemností, datovou schránkou nebo do vlastních rukou žadatele nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Zákonný zástupce má právo k vyjádření k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutím a to dne 13. 5. 2021

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží tato osoba své oprávnění dítě zastupovat.

V případě dotazů kontaktujte ředitelku CMŠ na tel.: (+420) 734 435 239

Mgr. Hana Benešová,
ředitelka CMŠ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V TIŠTĚNÉ FORMĚ  K VYZVEDNUTÍ V CMŠ.

ROZHODNUTÍ O ZÁPISU

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí bude v ÚTERÝ 27.7.2021 od 15.30 hodin v budově CMŠ Svatojánek.