Zápis do MŠ

Výsledky přijímacího řízení pro šk.r. 2024/2025

Školská právnická osoba Církevní mateřská škola Svatojánek v Litovli, která vykonává činnost mateřské školy, jako správní orgán, v souladu s ustanovením §34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v osobě své ředitelky projednala žádosti zákonných zástupců o přijetí jejich dítěte k předškolnímu vzdělávání ze dne 7. 5. 2024 a rozhodla takto:

📎 seznam_prijatych_2024
📎 seznam_neprijatych_2024

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny zde jako příloha a dále na dveřích mateřské školy po dobu 15 dnů od 16.5. 2024.
 • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je možné si vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky školy.
 • Prosíme zákonné zástupce všech přijatých dětí, aby nám neprodleně sdělili, zda jejich dítě nastoupí k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole.

V případě nejasností můžete kontaktovat ředitelku školy na telefonním čísle:
(+420) 734 212 029

Děkujeme všem za Váš zájem o naši Církevní mateřskou školu.

Zápis dětí pro školní rok 2024/2025 proběhne v úterý 7.5.2024 od 15.00 do 17.30 hodin.

Bližší informace a kritéria k přijetí budou včas zveřejněny na těchto stránkách a na dveřích mateřské školy.

Podmínky předškolního vzdělávání

Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.).

Tato povinnost se nevztahuje na děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Kritéria pro přijímání dětí:

 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.
 2. Děti podle věku – od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy.
 3. Děti, jejichž rodiče upřednostňují křesťanskou výchovu.
 4. Individuální situace dítěte (Dítě bude docházet celodenně. Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte. Opakovaná žádost o přijetí dítěte do mateřské školy.)

Doplňující kritéria jsou stanoveny dle zaměření CMŠ Svatojánek v Litovli. V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitelka školy a bude děti přijímat dle věku dětí nebo individuální situace. Ředitelka má rovněž právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele.

Nejedná se o škálové hodnocení, bodové ohodnocení je součástí tabulkového zpracování. Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Doklady potřebné k zápisu dítěte:

 • rodný list dítěte
 • potvrzení od lékaře, že je dítě řádně očkované nebo má trvalou kontraindikaci
 • vyplněnou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • dobrovolně lze doložit i prostou kopii křestního listu nebo čestné prohlášení, že je dítě z praktikující křesťanské rodiny

Děti, které mají být přijaty, umí samostatně používat toaletu, umí se samy najíst, jsou částečně samostatné při oblékání.

Je nezbytné, abyste k zápisu přišli i s Vašim dítětem.

Dokumenty ke stažení: