Omlouvání předškoláků

Omlouvání  dětí s povinností předškolního vzdělávání:

Rodič je povinen dítě omluvit nejpozději do 2 dnů od začátku nepřítomnosti (nejlépe neprodleně). O omluvě bude proveden záznam v „Omluvném listě dítěte“, kde bude uvedeno datum a důvod nepřítomnosti, podpis rodiče + záznam o omluvě telefonem, SMS zprávou nebo e-mailem.

Uživatelské jméno a heslo k vyplňování omluvného listu vám bude nově automaticky vygenerováno. Vše obdržíte při úvodní schůzce rodičů a pedagogů (nebo na začátku školního roku).

Nejčastější dotazy k předškolnímu vzdělávání

Je předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky povinné?

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Termín pro začátek povinnosti je pro tento školní rok 2021/2022 od 1. září 2021.

Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání:

Novela školského zákona stanoví v § 34a odst. 4 školského zákona podrobnosti omlouvání takto: „Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve zdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.“

 

Zdroj http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-vzdelavani